wypadki.org.pl

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oferta
PDF Drukuj Email

W zakres ochronny objętym AC nie wchodzą szkody:

 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub kierowcę, w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub kierowcę bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
 • gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego,
 • powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez właściciela lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu,
 • powstałe wskutek kradzieży albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy po opuszczeniu pojazdu nie dokonano:
 • zabezpieczenia kluczyków lub dokumentów pojazdu z należytą starannością poza pojazdem,
 • zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą

 
PDF Drukuj Email

Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym i pieniężnym, mającym złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego. Przy zadośćuczynieniu przesłanką jest krzywda, definiowana jako ujemne następstwa psychiczne wywołane czynem niedozwolonym.

Przy odszkodowaniu natomiast przesłanką jest wystąpienie szkody ? czyli najprościej rzecz ujmując ? niekorzystnej zmiany statusu majątkowego osoby poszkodowanej stanowiącej następstwo czynu niedozwolonego.

Roszczenie tego typu znajduje szerokie uzasadnienie w przepisie art. 445 §1 K.c. w związku z art. 444 K.c. odszkodowanie w formie zadośćuczynienia realizowane jest przez wypłatę kwoty pieniężnej.

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w każdym indywidualnym przypadku powinny być uwzględnione wszelkie zachodzące okoliczności, mające wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej a zwłaszcza stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych (pobyty w szpitalach, bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne itp.), trwałość skutków wypadku (kalectwo, oszpecenie, bezradność życiowa, poczucie nieprzydatności), prognozy na przyszłość (polepszenie lub pogorszenie się stanu zdrowia), wiek poszkodowanego (zwykle kalectwo dla dziecka jest większą krzywdą), niemożność prowadzenia normalnego życia, w tym zawodowego, uprawiania np. sportów, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, utratę kontaktów towarzyskich itp.

Czego możemy dochodzić:

 • zaliczki na poczet kosztów leczenia;
 • zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, koszty zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego, odpłatne wizyty lekarskie, koszty pobytu w sanatorium, koszty opieki drugiej osoby - jeśli ta była konieczna;
 • kosztów koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • zwrot utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących;
 • zwrotu kosztów zniszczonej odzieży w wypadku i innych przedmiotów z wyłączeniem art. 38.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 
Strona 7 z 8