wypadki.org.pl

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oferta
Renta
PDF Drukuj Email

Poszkodowanemu w wypadku przysługuję w razie:

1. Całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej ?

Renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej

Aby roszczenie o rentę było zasadne muszą zostać spełnione dwie przesłanki.
Po pierwsze musi zostać stwierdzone, ze poszkodowany całkowicie lub częściowo utrącił zdolność do pracy zarobkowej. Po drugie utrata musi generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Renta przysługuje tylko do tej części utraconego dochodu, jaka pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem ( jest następstwem uszkodzenia ciała obrażeń powypadkowych).

2. Zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość ?

Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość

3. Zwiększenia się jego potrzeb ?

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Po wypadku zwiększają sie potrzeby, najczęściej są one związane z opieką nad poszkodowanym czy wydatkami na leczenie. Do pokrycia wszelkich tego typu kosztów jest zobowiązany sprawca szkody, a dokładnie zakład ubezpieczeń, w którym sprawca posiada polisę OC

Podstawa prawna : art. 444 §2

 
Roszczenia regresywne
PDF Drukuj Email

Czy i w jakich sytuacjach zakład może dochodzić kwoty wypłaconego odszkodowania - prawo regresu ?

Prawo regresu oznacza uprawnienie zakładu ubezpieczeń do dochodzenia zwrotu od kierującego pojazdem mechanicznym wypłaconego na rzecz poszkodowanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych . Uprawnienie to nazywane jest w terminologii prawniczej prawem regresu lub regresem szczególnym.

Ustawodawca enumeratywnie wymienił przesłanki powstania prawa regresu po stronie Zakładu Ubezpieczeń. Powstaje on w sytuacji kiedy, kierujący:

  1. wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
  4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

 
Strona 5 z 8