wypadki.org.pl

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oferta
PDF Drukuj Email

Za nieszczęśliwy wypadek uważa sie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową, w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Z ubezpieczenia NNW poszkodowany otrzyma odszkodowanie jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił podczas:

  • ruchu pojazdu,
  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • postoju pojazdu,
  • naprawy pojazdu,
  • załadunku i rozładunku pojazdu .

Ubezpieczenie NNW zapewnia następujące świadczenia podstawowe:

  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,
  • z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie otrzymuje osoba wskazana w umowie ubezpieczenia,
  • zwrot kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych.
 
PDF Drukuj Email

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny, czyli samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lub inny pojazd podlegający rejestracji.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium: 25 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Polska, Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, Łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia oraz na terytorium Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni wiec z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

 
Strona 4 z 8