wypadki.org.pl

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oferta
Koszty leczenia
PDF Drukuj Email

Do kosztów związanych z leczeniem, które należne są poszkodowanemu należy zaliczyć:

  • badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne,
  • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia,
  • pobyt w placówce służby zdrowia,
  • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniowa,
  • zakup lekarstw i środków opatrunkowych.
 
PDF Drukuj Email

W jakim czasie powinna być zlikwidowana szkoda z AC ?

Termin likwidacji
Większość zakładów ubezpieczeń określa termin wypłaty odszkodowania w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Z reguły zapisy dotyczące terminu wypłaty odszkodowania są powieleniem przepisów zawartych w art. 817 kodeksu cywilnego. Spotkać można następujące zapisy:

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, jeżeli w wyżej określonym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania zakład ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ponadto, jeżeli odszkodowanie nie przysługuje, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie w wyżej wymienionych terminach, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty odszkodowania.

 
Strona 3 z 8