wypadki.org.pl

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oferta
Szkody osobowe
PDF Drukuj Email

Szkody osobowe polegają na uszkodzeniu i rozstroju zdrowia, a jak wiadomo jest to największe dobro człowieka. Kodeks cywilny na zasadzie art. 445 k.c.. reguluje i wymienia możliwości roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych w postaci zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze.

Rodzaje roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia:

  • Odszkodowanie jednorazowe ( art. 444§ 1 K.C. ) związane jest z pokryciem wszelkich kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku ( w tym rodzaju świadczeń zwrotu kosztów leczenia poszkodowany może zażądać z góry, lub po zakończonym leczeniu na podst. faktur lub rachunków w oryginale)

- koszty pobytu w szpitalu
- koszty nabycia leków i sprzętu rehabilitacyjnego
- koszty diet koniecznych po leczeniu szpitalnym i operacyjnym
- koszty dodatkowej opieki medycznej
- koszty przeszkolenia zawodowego
- koszty przejazdów osób najbliższych na konsultacje medyczne nawet odwiedziny
- koszty konsultacji wybitnych specjalistów, jeśli są niezbędne w dalszym leczeniu.

 
PDF Drukuj Email

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z polisy AC ?

Koniecznie zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń czyli przypadki, w których ubezpieczyciel mimo zgłoszenia szkody zwolniony jest od wypłacenia odszkodowania!!!

Do standardowych wyłączeń należą przypadki, gdy szkoda:

  • powstała podczas użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • powstała podczas prowadzenia pojazdu przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • osoba kierująca pojazdem w chwili szkody, nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania danym pojazdem ,
  • powstała podczas użycia pojazdu jako narzędzia służącego popełnieniu przestępstwa,
  • powstała podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu,
  • spowodowana została działaniami wojennymi lub związanymi ze stanem wojennym lub wyjątkowym, użyciem pojazdu w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i strajkach.

 
Strona 2 z 8